สมัครร่วมจำหน่ายสินค้า​

สมัครพาร์ทเนอร์

คุณมีสินค้าเป็นของตัวเอง

  • หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีสินค้าเป็นของตัวเอง และกำลังมองหาช่องทางจำหน่าย

คุณเป็นตัวแทนจำหน่าย

  • หรือคุณเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์และต้องการมองหาช่องทางการจัดจำหน่าย
ecommerce

ใบสมัครพันธมิตรธุรกิจ

ข้อมูลผู้สมัคร


ข้อมูลสินค้า

ขนาดสินค้า (cm.)
น้ำหนัก (Kg.)
จำนวนสินค้า (ชิ้น/อัน/กล่อง)
รูปสินค้า (3 รูป)


รายละเอียดราคา


เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที8นายทะเบียนจดให้) / สำเนาทะเบียนการค้า
สำเนา ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.02
สำเนาบัญชีธนาคาร
เอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย (กรณีไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าโดยตรง)
เอกสารรับรองสินค้าต่าง ๆ เช่น อย., มอก., ใบแสดงส่วนผสม, ใบรับรอง OTOP เป็นต้น
** หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องและ/หรือประทับตราบริษัทตามที่หน้าหนังสือรับรองบริษัทกำหนด


ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าทั้งพนักงานและตัวข้าพเจ้าได้อ่าน และ ทำความเข้าใจตามสัญญาฉบับนี้แล้ว มีความเห็นว่าถูกต้องตามเจตนา จึงกดปุ่ม "ยืนยันข้อมูล"
Copyright © 2018. All rights reserved.